0492 - 541 808 info@mudropak.nl

KAM-beleid

KAM-beleid

De directie van Mudropak B.V. te Helmond ziet het als haar plicht al haar activiteiten, producten en diensten te realiseren met goed opgeleid personeel, de meest geschikte materialen, gereedschappen en middelen ten einde te voldoen aan de vastgestelde en vanzelfsprekende eisen en wensen van opdrachtgevers.

Met betrekking tot de verwerking van karton (conform FSC) heeft de directie het navolgende beleid geformuleerd. Wij streven ernaar het onderstaande te vermijden:
– Illegale houtkap of handel illegaal hout of bosproducten;
– Schending van traditionele rechten en mensenrechten bij bosbouwactiviteiten;
– Vernietiging van “high conservation values” bij bosbouwactiviteiten;
– Significante omzetting (‘conversie’) van bossen in plantages of ander landgebruik;
– Introductie van genetisch gemodificeerde organismen (‘GMO’s’) in bosbouwactiviteiten;
– Schending van enig onderdeel van de ILO Core Conventions, zoals gedefinieerd in de ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998.

Mudropak B.V. te Helmond heeft als FSC-gecertificeerd bedrijf de eisen met betrekking tot de fundamentele FSC® arbeidsvoorwaarden gelezen en begrepen. Organisatie verklaart dat ze thans en
in de toekomst vanzelfsprekend afziet van kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie en dat ze haar
werknemers vrijheid van vereniging verleent, zoals omschreven in de laatste versie van FSC®.

Het integrale KAM-beleid is er op gericht om iedere medewerker op de meest gezonde en veilige manier aan het arbeidsproces te laten deelnemen, het algemeen welzijn van de medewerkers te bevorderen en het milieu zo weinig mogelijk schade toe te brengen. Een en ander impliceert ook de zorg voor de veiligheid en gezondheid van derden. Waarbij er uiteraard ook voldaan wordt aan de betreffende wet- en regelgeving.

De directie is zich er terdege van bewust dat hierdoor niet alleen de belangen van de medewerker en werkgever, maar ook die van de klant/opdrachtgever gediend worden. Bovenvermelde doelstelling geven immers direct en indirect aanleiding tot een efficiëntere organisatie, het voorkomen van materiële schade en letselschade en een reductie van de kosten.

Het werven, opleiden en voorlichten van onze eigen medewerkers en inkopen van kwalitatief betrouwbare derden & producten moeten ervoor zorgdragen dat de kwaliteit van producten en diensten gewaarborgd en verbeterd wordt.

Enerzijds zal de directie zelf initiatieven nemen ter verhoging/verbetering van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Anderzijds zal de directie een beroep doen op de medewerking van alle medewerkers. Dit is een continu proces.

Van alle medewerkers, zowel in lijn als in staffunctie (zoals vastgelegd in het organogram, functieomschrijvingen en in het KAM-handboek), wordt vereist dat zij de doelstellingen van de directie mede onderschrijven. Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar arbeid uitvoert, overeenkomstig de KAM-regels van het bedrijf. Bovendien wordt van iedereen verwacht dat men collega’s die op een onveilige, ongezonde manier arbeid verrichten, hierop attent maakt. Daarnaast is om dit continu te bewaken en te verbeteren een KAM-functionaris aangesteld.

Door middel van klanttevredenheidsonderzoeken probeert het bedrijf tevens de opdrachtgevers- en klanttevredenheid continu te vergroten.

De directie toetst het kwaliteit-, arbo- en milieubeleid jaarlijks tijdens de directiebeoordeling.

Om de continuïteit voor nu en in de toekomst te waarborgen, streven wij naar groei van de onderneming met behoud van resultaat.

Voor het bovenstaande is een managementsysteem opgezet. Dit systeem wordt door externe onafhankelijke certificerende instellingen periodiek getoetst aan de vigerende versies van de normen:

  • NEN-EN-ISO 9001
  • FSC® (met licentiecode FSC-C154120).

Opgesteld namens de directie, Helmond, 3 februari 2022

Remco Drossaers
………………………………..

De heer R. Drossaers
Directeur

Stuur gerust een mail!

    Locatie UwBedrijf